Synpunkter och klagomål

Kontakta oss

Vi arbetar med att ständigt förbättra vår verksamhet. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet. Om du eller ditt barn inte är nöjda med skolverksamhet eller med fritidshemmets verkskamhet vill vi att du kontaktar oss. Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs. Alla synpunkter och klagomål sammanställs och blir en del av vårt ständigt pågående arbete med utveckling och kvalitet.

Du har rätt att lämna synpunkter och klagomål anonymt. Om du vill ha en personlig återkoppling på hur din synpunkt eller ditt klagomål hanteras behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Då kommer du att kontaktas så snart som möjligt men senast inom två veckor efter att din e-post tagits emot.

Steg 1: Kontakta ansvarig lärare

Om du eller ditt barn inte är nöjda med det stöd skolan ger, upplever svårigheter av något slag eller har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med ansvarig klasslärare eller fritidspersonal på skolan.

Sofiaskolan tfn 070-295 49 18 (kontor)

Steg 2: Kontakta rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av ansvarig klasslärare eller fritidspersonal vill vi att du kontaktar rektor. Det är rektors ansvar att se till att eleverna får det stöd de behöver. Det är också rektor som tar beslut om olika åtgärder.

Rektor
Elisabet Enmark  tfn 070-295 49 18 (kontor)
elisabet.enmark@sofiaskolan.se

Steg 3: Kontakta skolhuvudman

Om problemet inte blir löst efter att du har pratat med rektorn kan du vända dig till Sofiaskolans skolhuvudman.

Skolhuvudman
Sofie Söderlund tfn 070-295 49 18 (kontor)
sofi.soderlund@sofiaskolan.se

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det tar vanligtvis cirka fem månader för Skolinspektionen att utreda en anmälan och bestämma hur en skola ska göra eller vilket stöd en elev ska får.

Länk till Skolinspektionen