Föräldraråd

Arbetsordning:
Föräldrarådets huvuduppgift är att:

  • vara diskussionspartner till skolledningen
  • vara samarbetspartner och pådrivare i övergripande frågor

Föräldrarådet består av minst två föräldrarepresentanter från varje klass. Rektor,
biträdande rektor och personalrepresentant från skolan medverkar.
Föräldrarådet ska diskutera frågor av betydelse, t.ex.:

  • handlingsplaner, policys
  • lokalanvändning
  • normer, regler
  • matfrågor
  • trivselåtgärder och trygghetsfrågor
  • former för elevinflytande
  • former för föräldramedverkan
  • samverkan mellan skolan och närsamhället

Frågor som gäller enskilda personer (elever eller personal) diskuteras ej i rådet.
Rådet sammanträder två gånger per termin eller efter behov. Rektor ansvarar för
inbjudan.
Protokoll förs vid rådets möten läggs på InfoMentor.