Fritidshemmet


Fritidshemmet, åk F-6;

Fritids förskoleklass, Fritids åk 1, Fritids åk 2-3 och Fritids åk 4-6.

Veckoplanering

Veckoplanering finns till varje fritids. Där kan elever och föräldrar se vad som kommer att hända under veckan. Information läggs också ut på InfoMentor.

Inskolning 6-åringar

Inskolningen av nya 6-åringar sker till största delen under vårterminen innan barnen ska börja på skolan.

Vistelsetider

Alla föräldrar med barn i skolbarnsomsorg fyller i tider då barnet lämnas och hämtas på skolan. Tiderna fyller vårdnadshavare i på tidsregistreringen i InfoMentor. Personalens schema läggs utifrån barnens behov av omsorg. Därför är det viktigt att Ni skriver den faktiska tiden och att Ni följer den. Barnets vistelsetider på fritidshemmet utgår från vårdnadshavares arbetstider eller studier plus restid till och från arbetsplats eller studieplats.

Vid sommarlov mejlas det ut en speciell länk där vårdnadshavare fyller i närvaro/ledighet. Vid andra lov mejlar vi ut påminnelse om att registrera ledighet/närvaro i InfoMentor.

Det är viktigt att eleven/föräldern säger till en personal när man går hem för dagen. Personalen loggar ut barnet från tidsregistreringen.

Det är också viktigt att ni meddelar förändringar som gäller lämning/hämtning av ert/era barn eller om det är någon annan som hämtar/lämnar. Meddelanden lämnas i tidsregistreringen.

För att undvika oro bland barnen bestäms kompislek dagen innan.

För föräldralediga eller arbetssökande gäller vistelsetid på fritidshemmet fram till kl. 15.00.

När du som förälder är ledig från arbetet, är barnet ledigt från fritidshemmet.

Fritidshemmet är öppet efter vårdnadshavares behov, i dagsläget 06:30-17:30. Behöver man omsorg från 06.00-06.30 eller mellan 17.30- 18.00  anmäls detta skriftligen till sofi.soderlund@sofiaskolan.se tre veckor innan.

Kontakta rektor eller skolhuvudman för andra behov och överenskommelser.

Avgift skolbarnsomsorg:

Vi följer kommunens maxtaxa. Inkomstuppgift lämnas i samband med att eleven börjar på skolan. Om ändring av inkomst sker är det vårdnadshavares skyldighet att lämna in en ny inkomstuppgift. Debitering kan ske i efterhand om inte rätt inkomstuppgift lämnas. Lämnas ingen inkomstuppgift in blir det automatiskt maxtaxa.

Uppsägning av plats i skolbarnsomsorg är två månader. Uppsägningen ska vara skriftlig på en speciell blankett från skolan. Säger man upp platsen under sommaren får man tidigast en plats på fritidshemmet 1 november.

Avgiften gäller innehavande månad och skall vara Sofiaskolan tillhanda senast den sista vardagen i månaden. Avgiften sker via e-faktura eller e-mail.

Den som försummar att betala avgiften riskerar att förlora fritidshemsplatsen.

Kläder

Eleverna behöver inneskor, extra kläder, gummistövlar och regnkläder på sin hylla. De ska vara märkta med barnets för- och efternamn. Tänk på att ta med ev. kläder från torkskåp varje dag och hjälpa ert barn hålla snyggt kring sin hylla. Omärkta kläder som vi inte vet vems de är läggs i korgar vid utgången och dessa korgar töms sista fredagen i varje månad och lämnas till klädåtervinning.

Vi uppmuntrar eleverna att lämna mobiltelefoner hemma. Om de ändå är med till skolan ska de ligga avstängda i klassens lådor under hela dagen.

Sommarlov:

Vid behov av barnomsorg under sommaren samarbetar vi vissa veckor med andra skolor. Personalschemat bygger på de tider ni vårdnadshavare anmält, därför är det viktigt att Ni skriver den faktiska tiden och att Ni följer den. Har man anmält närvaro förväntar vi oss att man behöver omsorg. Har man inte anmält fritids för sitt/sina barn under sommaren finns ingen möjlighet för oss att ta emot ert/era barn. Tänk därför på att i god tid meddela behovet av omsorg under sommarmånaderna.

Stängning:

Vid början av varje termin meddelas lovdagar, studiedagar och planeringsdagar.

Vi stänger skolan två gånger per år för planeringsdagar. Då är både skola och fritidshem stängt. Vid akut behov kan plats erbjudas på annan skola om behovet finns (kontakta rektor eller skolhuvudman en månad i förväg).

Ansvarsområden:

Vi arbetar aktivt för att träna barnen på att ta ansvar både för sin ute- och innemiljö.  Det kan t ex handla om att ta ansvar för att leksaker och spelmaterial sköts om och läggs tillbaka. Vi vill att barnen ska vara rädda om sitt fritids och värna om de saker vi har. Det är barnen själva som formar sin eftermiddag genom att välja vad de vill göra. Vi som personal finns där för att inspirera och hjälpa till när det behövs.

Lovdagar

Påminnelser angående ert/era barns tider under loven mejlas ut i god tid. Vi ber att ni registrerar närvaro/ledighet i InfoMentor till oss snarast, så att vi kan planera med personal, lunch m.m. Planeringsdagar är fritids stängt.

Uppsägning av plats

Uppsägning sker 2 månader i förväg skriftligt. Blanketter finns att hämta på skolan. Kontakta Sofie Söderlund eller Elisabet Enmark om du har frågor kring fritidsavgiften.

Inskolning fritids åk 1,2,3,4

Alla elever som byter till ny fritidsavdelning får bekanta sig med sin nya verksamhet genom besök på nya avdelningen under vårterminen.

Målsättning för fritidshemmet

  •   Alla elever ska känna sig trygga med varandra och med vuxna på skolan.
  •   Eleverna ska utveckla sin sociala kompetens.
  •  Vi ska erbjuda eleverna en meningsfull och stimulerande fritid där eleverna ska uppleva arbetsro.
  •  Eleverna ska stimuleras i deras kreativitet och naturliga nyfikenhet.
  •  Eleverna ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka fritidshemmets verksamhet.
  •  Vi ska ha ett bra föräldrasamarbete.
  •  Fritids ska vara ett komplement till skolan. Ni kan läsa mer om våra mål för fritidshemmet och fritidsklubben i vår arbetsplan som finns på vår hemsida, www.sofiaskolan.se.  Där kan ni läsa hur vi arbetar för att nå våra uppsatta mål och utveckla vår verksamhet.

Ni har också tillgång till våra pedagogiska planeringar som finns på InfoMentor.

Telefonnummer:

070 – 399 22 30 (fritids F-klass)
070 – 699 57 90 (fritids åk 1)
070 – 259 86 45 (fritids åk 2-3)
070 – 299 01 07 (fritids åk 4-6)